• Name
    Sajay
  • Nicknames
    Sajah
  • Born
      Jamaica, Saint Elizabeth