• Name
    Mega Plough
  • Real name
    Marlon Bailey
  • Also known as
    Mega Plough
    Mega Plus