• Name
  Yankee B
 • Real name
  Joseph Hannam
 • Nicknames
  Joseph Christlike Souljah, Yankee, Yankie B
 • Born
  1975-01-01
    Jamaica, Kingston, Waterhouse