Riddim Driven: Rah! Rah! is the eighty-fourth volume of the VP Records's Riddim Driven series albums. It was released in 2005 and contains tunes on the Rah Rah Riddim. The tunes are produced by Bobby Konders for the Massive B label.

# Artist Tune Riddim
1 Elephant Man Rah Rah Rah Rah
2 Bounty Killer Bomb Heaven Rah Rah
3 T.O.K. She Makes Me Weak Rah Rah
4 Sizzla Smokin Herbs Rah Rah
5 Burro Banton Ya Dun No Rah Rah
6 Jagwa Stamina Rah Rah
7 Kiprich Big Up Da Gal Rah Rah
8 Benneton Da Menace Ha Rah Rah
9 Sasha He Likes It Rah Rah
10 Vybz Kartel Push It In Rah Rah
11 Wayne Wonder Can't Sleep Rah Rah
12 King Kong Dis Herb Ya Rah Rah
13 M'Lonie Dirty Talk Rah Rah
14 Anthony B Come Outta Dis Rah Rah
15 Benzly Hype! 3's Company Rah Rah
Riddim Driven: Rah! Rah!